Naš program

Program Korak po korak je sustavni pristup poučavanju djece od šest mjeseci do desete godine života, a temelji se na znanstvenim spoznajama o optimalnim oblicima učenja i poučavanja u dječjoj dobi. Polazeći od općih razvojnih karakteristika djece određene dobne skupine i djetetovih individualnih osobina, određuju se individualni ciljevi napretka svakog djeteta koji se ostvaruju kroz primjereno osmišljene aktivnosti, metode poučavanja te kontinuiranog praćenja napretka i postignuća djece.

Pristup je zasnovan na poticanju djeteta da samo riješi problem (individualizacija), da samostalno bira aktivnost (pažljivim planiranjem prostora djeca se potiču na istraživanje i učenje), te na rad s roditeljima kao primarnim odgojiteljima, pri čemu se potiče njihovo  uključivanje u program.

 

Ciljevi programa su: prihvaćanje i lakše prilagođavanje promjenama, samostalnost, inicijativa i nezavisnost u rješavanju problema i poduzimanju akcije, sposobnost odlučivanja i činjenja izbora, kritičko mišljenje i prosuđivanje; sposobnost promišljanja, obrazlaganja i opravdavanja, povezivanje naučenog sa stvarnim životnim situacijama, što za posljedicu ima trajnost znanja i njegovu primjenu u novim situacijama;  samopouzdanje i sposobnost samoevaluacije, toleranciju na neuspjeh i sposobnost učenja iz pogrešaka;  kreativno i domišljato izražavanje, vještine konstruktivne komunikacije (traženje i davanje podataka, provjera i vrednovanje podataka razgovorom s odgajateljem/učiteljem i članovima šire zajednice, prezentiranje rješenja i rezultata rada);  vještine suradnje s malom grupom vršnjaka i zajedničko dolaženje do rješenja; sposobnost uočavanja i formuliranja pitanja (prepoznavanja problema) o svijetu, prirodi i ljudskoj zajednici;  unutarnju motivaciju i želju za doživotnim učenjem; znatiželju i zadivljenost prirodom te potrebu čuvanja svih oblika života u prirodi.

 

Program Korak po korak zasnovan je na razvojno-primjerenim postupcima koji uzimaju u obzir cjelovitost djeteta, koji uvažavaju principe dobne i individualne primjerenosti i individualizacije. Primjena razvojno-primjerenih metoda poučavanja polazi od postojećeg znanja, interesa i iskustva djece, potičući ih na postavljanje pitanja, sudjelovanje u raspravama i obrazlaganje svojih odgovora i zaključaka, što ima za rezultat usvajanje novih znanja. Odgajatelji uočavaju, koriste i nadograđuju ispoljedni dječji interes osiguravajući im raznovrsne izvore informacija, čime se potiču nova učenja. Individualizirano poučavanje polazi od stupnja razvoja svakog djeteta i uključuje planiranje primjerenih aktivnosti koje će ga potaknuti na aktivnosti uz izazov i omogućiti mu osjećaj uspješnosti, a i oprema i materijali se planiraju prema interesima djeteta.

Rad se organizira kroz centre aktivnosti u grupi koji promiču učenje kroz istraživanje, samostalnost i aktivnu angažiranost te omogućuju individualizirano poučavanje. U takvom okruženju djeca aktivno uče u suradnji s vršnjacima i odraslima, potiču se na samostalni izbor i preuzimanje odgovornosti za vlastiti izbor/učenje te uče odgovorno koristiti ponuđeni materijal.